Popis
Obyčajný blok/ koncový blok
Hustota expandovanej polystyrénovej peny
25kg / m3 (M25)
Geometrické rozmery
250х1000х250 mm
Hrúbka stien z expandovanej polystyrénovej peny
2 ks х50 mm
Vnútorné vzdialenosti medzi stenami z expandovanej polystyrénovej peny
150 mm
Hmotnosť tepelného bloku
0.5 kg
Hmotnosť prekladu
Potrebný betón
0.13 m3/ m2
Hmotnosť steny
360 kg / m2
Koeficient tepelnej vodivosti
0.037 V/m∙К
Priepustnosť vodnej pary
0.032 mg/(phr.Pa)
Absorpcia vlhkosti (za 24h)
0.5 %
Samozhášanie
2 sekundy
Skupina horľavosti
G1
Zvuková izolácia
46 dB


Na výrobu tepelných blokov sa používa polystyrén typu PSV-S (speňujúca samozhášacia expandovaná polystyrénová pena) popredných svetových výrobcov z Kórey, Nemecka a Poľska. Na základe jeho fyzikálnych a mechanických vlastností tento polystyrén ďaleko prevyšuje svoje domáce ekvivalenty.

PSV-S neobsahuje chlórfluórované uhľovodíky ani neúplne halogénované chlórfluórované uhľovodíky. Je to materiál šetrný k životnému prostrediu, ktorý nie je škodlivý pre ľudské telo a je vyrobený z použitých jednorazových príborov, potravinových obalov a podobných materiálov.

Expandovaná polystyrénová pena horí pod vplyvom pomerne silného zdroja tepla. Avšak, v domácnosti sa vyskytuje množstvo materiálov, ktoré sú schopné vzplanúť pri nízkych teplotách v porovnaní s expandovanou polystyrénovou penou, ako to je vyjadrené aj v nižšie uvedenej tabuľke:
Taktiež, v záujme zredukovania možnosti náhodného vznietenia, všetky výrobky vyrobené z polystyrénu PSV-S obsahujú prísady odolné voči ohňu, ktoré sa pridávajú pri výrobe. Tieto špeciálne prísady pomáhajú predchádzať vznieteniu materiálu zapríčinenému menšími zdrojmi ohňa, akými sú napríklad zápalky alebo zapálené cigarety. Je to dôležitý faktor požiarnej bezpečnosti.


TABUĽKA 1. TEPLOTA VZNIETENIA ZVYČAJNÝCH MATERIÁLOV DOMÁCNOSTI.

Popis Teplota vznietenia, ktoré vzniklo v dôsledku účinku ohňa ˚С * Teplota samovznietenia ˚С **
Papier 220 230
Ihličie 228-264 260
Bavlna 230-266 254
Vlna 200
PVC 391 454
Polystyrén 345-360 488-496
Expandovaná polystyrénová pena 346 491

*Teplota vznietenia, ku ktorému došlo v dôsledku účinku ohňa, je teplota pri ktorej vznikajú výpary, ktoré pri kontakte so vzduchom sa môžu vznietiť z vonkajšieho zdroja ohňa.

** Teplota samovznietenia je teplota, pri ktorej dochádza k tleniu alebo vznieteniu materiálu bez akéhokoľvek vonkajšieho zdroja ohňa.

Všetky organické chemické materiály vrátane plastov, dreva a papiera, vlny a bavlny uvoľňujú pri horení rôzne toxické látky, vrátane oxidu uhličitého. Pri požiari je to najnebezpečnejší plyn. Spaľovanie vyššie uvedených organických materiálov môže tiež viesť k nedostatku kyslíka. Znalosť chemického zloženia a štruktúry organických materiálov umožňuje porozumieť príčinám vzniku dymu a toxických plynov pri horení. Väčšina materiálov, ktoré sú predmetom vznietenia, obsahujú uhlík, preto pri horení oxidujú a uvoľňujú oxid uhličitý (СО2). Ak oxidačný proces nie je ukončený, uvoľní sa dostatok oxidu uhoľnatého (CO). Koncentrácia CO vo vzduchu rovnajúca sa 0,3% alebo 3 000 PPM (parts per million – milióntina) je pri vystavení účinkom po 30 minútach pre človeka nebezpečná. Polystyrén zohriaty na 300 ˚С uvoľňuje iba 10 РРМ oxidu uhoľnatého, pri 400 ˚С –50 РРМ, pri 500 ˚С – 500 РРМ; a keď sa zahreje na 600 ˚С, uvoľní 1000 РРМ oxidu uhoľnatého.

Berúc do úvahy vyššie uvedené parametre, je možné jednoznačne potvrdiť bezpečnosť našich výrobkov, ako aj bezpečnosť expandovanej polystyrénovej peny vcelku.