Základy

Základy sú najdôležitejšou časťou budovy. Preto je potrebné ich vybudovať kvalitne a správnym spôsobom, aby sme sa vyhli problémom v budúcnosti v oblasti výstavby a stavebného procesu.

Stavebná technológia

Stavebná technológiaKonkrétny typ základov je vytýčený v súlade s odporúčaniami príslušného geodetického zmapovania zrealizovaným stavebným dozorom. Zároveň sa prihliada na konkrétny charakter projektu a návrh projektanta. Hĺbka výstavby základov by mala dosahovať hĺbku bodu mrazu v danom regióne.

Pred vylievaním betónovej vrstvy je potrebné po celej rozlohe základov klásť medzivrstvu riečneho piesku a štrku. Spomínaná medzivrstva je dôležitá a bezodkladná pre odvodňovanie spod základov.

Samozrejme treba brať do úvahy aj množstvo iných požadovaných postupov pri pokladaní základov, ktoré ale nebudeme bližšie špecifikovať, keďže sú súčasťou tradičnej výstavby základov. Dôležitý rozdiel spočíva v hrúbke steny budovanej z termobloku v porovnaní so stenou z klasických tehál (dva rady tehál). Hrúbka steny z termobloku je cca 25cm oproti 50cm-ovej hrúbke tehlovej steny. Rovnako aj váha steny z termobloku je namiesto 980kg len 360kg. Na základe týchto údajov je pri takejto výstavbe postačujúci aj tenší základ. Pri výstavbe domu z termoblokov stačí postaviť 30cm-ov hrubé základy, namiesto požadovaných 60cm-vých základov pri tehlovej výstavbe. Takýto základ primerane znáša požadovanú záťaž a zároveň môžete ušetriť na materiály a výkopových prácach. Pred budovaním stien sa odporúča naniesť na základy omietku a vode odolnú vrchnú vrstvu po celej ploche základov.

Steny

Po ukončení stavby základov môžete začať s budovaním stien. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že v prvý deň budovania stien je odporúčané postaviť len prvý rad termoblokov, to znamená do výšky 25cm.

Stavebná technológia

Následne je potrebné premerať všetky vzdialenosti (dĺžka stien, uhlopriečok a skontrolovať uhly a rohy) v závislosti od postaveného prvého radu termoblokov. Pomocou hadicovej vodováhy skontrolujte správnosť pozície všetkých blokov zvisle aj vodorovne. Je veľmi dôležité aby bol prvý rad tehál vodorovne položený, aby sa tak následne steny nenakláňali a nevznikali odchýlky od projektovej dokumentácie.

Pri výstavbe prvého radu termoblokov vzniká celková štruktúra podlažia. Práve z toho dôvodu je dôležité vytýčiť otvory pre dvere a okná na správne miesta, ďalej určiť spojné body vnútorných stien, položiť kanalizačné a ventilačné rúry cez termobloky (ak je tak určené v projektovej dokumentácii) a rovnako vložiť aj vystuženie.

Stavebná technológia

Stavebná technológiaNeodporúča sa používanie zváracej technológie na montáž vystuženia, keďže tento spôsob montáže nie je prípustný pri spevňovaní jednoliatych plôch. Jednotlivé steny by mali byť posilnené na základe výpočtov v projektovej dokumentácii prihliadajúc na predpokladanú záťaž, ktorá bude dopadať na stenu. Práve z tohto dôvodu nie je jednoduché presne určiť postup spevnenia. Konkrétny postup spevnenia a priemer materiálu odporúčaného na spevňovanie by mal určiť odborník, ktorý sa zúčastňuje na realizácii danej stavby.

V rámci našich možností Vám vo všeobecnosti priblížime princíp spevňovania stien. Výstuž sa pokladá vodorovne do prvého radu termoblokov po celom obvode budovy. Menovaná výstuž pozostáva zo 4 tyčí vzájomne spojených. Vzdialenosť medzi tyčami by mala byť 10cm. Pred kladením podlahových tabúľ by mali byť použité rovnaké výstuže ale zvisle v každom rohu budovy, pri okenných a dverových otvoroch a v niektorých prípadoch aj v poslednom rade (alebo v posledných dvoch radoch) termoblokov. Po vykonaní vyššie menovaných krokov môže nasledovať odlievanie betónu. Betón by mal byť odlievaný až do výšky hornej hrany prekladu termobloku.

Pred tým než by betón úplne stuhol je potrebné znova skontrolovať pozíciu termoblokov vodorovne aj zvisle a ak je potrebné upraviť ich pozíciu. Po odliatí betónu do prvého radu termoblokov sa odporúča nechať konštrukciu stáť aspoň jeden deň, aby tak betón nadobudol potrebnú pevnosť na ďalšie operácie. Nasledujúci deň je možné postaviť ďalších 4-6 radov termoblokov (cca 1-1,5m výška) a zaliať betónom.

Často sa stáva, že stavbári nepripravia dostatočné množstvo betónu (ak je betón pripravovaný na mieste stavby) a za deň zalejú betónom 2-3 rady (cca 50-75cm), čo nie je v rozpore s technológiou výstavby. Je to ale pomalší postup.

Stavebná technológia

Stavebná technológiaPokladajte bloky rad za radom a zalievajte betónom až kým nedosiahnete výšku podlažia. Pred položením podlahových tabúľ by mala stena stáť bez operácie 7-10 dní, aby betón dosiahol potrebnú pevnosť.

Stavanie rohov

Stavebná technológia

Rohy vytvárajte spájaním termoblokov.

Nie sú potrebné termobloky špeciálnych tvarov. Na vytvorenie rohov postačujú klasické a koncové jednotky termoblokov. Pre bezproblémový prietok betónu pozdĺž celého obvodu je potrebné vyrezať nadbytočné časti bloku, ktoré by bránili prietoku.

Týmto spôsobom betón naplní cely vnútorný priestor jednoliato.
Rohy musia byť spevnené výstužou.
Na posilnenie rohu je potrebné položiť výstuž pozostávajúcu zo 4tyčí spojených drôtom (vzdialenosť medzi tyčami by mala byť cca 10cm) priamo do rohovej bunky. Okrem toho, je potrebné spevniť aj dve bunky susediace s rohovou bunkou položením výstuže zvisle pozdĺž tyče, viď obr.1.
Ako sme spomínali aj vyššie, priemer materiálov používaných na vystuženie by mali byť určené výpočtami projektanta. Pri výstavbe rohu s konkrétnym uhlom je potrebné termobloky odrezať na správny uhol a rozmer klasickou ručnou pílou.

Stavebná technológia

Stavebná technológia

Stavebná technológiaOkenné a dverové otvory

Stavebná technológia

Na základe umiestnenia okenných a dverových otvorov je potrebné pridať výstuž na konkrétne miesta.
Pri otvore treba položiť výstuž do celého radu koncových buniek pri otvore. Zároveň treba položiť výstuž aj do hornej časti (horného radu) otvoru. Všetky výstuže by mali byť pospájané drôtom (viď obr.2). V niektorých prípadoch je účelové použiť ponad okenné otvory odmontovateľné bloky.
Vďaka malým priečnym priestorom umelohmotných prekladov dostaneme objemnejší a tým pádom silnejší betónový nosník.

Stavebná technológia

Stavebná technológiaSpevnenie výstužou je potrebné aj kvôli rozloženiu záťaže na steny domu. Samozrejme záťaž sa líši pri jednotlivých stavbách, preto je potrebné aby priemer materiálov použitých na vystužovanie určil odborník, ktorý za zúčastňuje na konkrétnej výstavbe.

Podlahové panely

Stavebná technológia

Na výstavbu medziľahlých podláh môžu byť použité drevené podlahy, jednoliate alebo vystužené betónové tabule. Avšak pri každom type podlahy ide o špecifický proces výstavby a prípravy stien. Drevené nosníky by mali byť položené ako je uvedené na

Pred zaliatím betónu do poslednej vrstvy blokov pred podlahou je potrebné položiť výstuž pozdĺž celého obvodu domu. Betón je potrebné naliať až po vrchnú hranu prekladu posledného radu blokov.

Po odliatí betónu by mala konštrukcia stáť 7-10 dní bez akejkoľvek operácie, aby betón nadobudol požadovanú pevnosť. Následne je potrebné vyrezať malý otvor v hornej časti vnútornej strany steny bloku, kde bude položený drevený nosník na betón. Pri používaní klasických blokov, otvory by mali byť vyrezané na mieste bunky (nie nad prekladom), aby bol drevený nosník položený priamo na betón.

Po zmontovaní a uložení drevených nosníkov na miesto môže nasledovať ukladanie ďalšieho radu termoblokov. Rovnako je potrebné vyrezať malý otvor pre položenie dreveného nosníka v dolnej časti vnútornej strany steny bloku. Pred naliatím betónu je potrebné natrieť časti drevených nosníkov, ktoré budú v betóne vode odolným náterom. Následne je potrebné zaliať betón znova do posledného radu blokov. Vo väčšine prípadov je pri poslednom rade účelové použiť odmontovateľné bloky.

Tým pádom vznikne silnejší a odolnejší šalovací podporný pás. Potrebné to je najmä ak má budova viac ako 2 podlažia. Následne sa pokračuje vo výstavbe štandardnými technológiami.

Stavebná technológia

V prípade vystuženej betónovej podlahy ja potrebná ďalšia výstuž kvôli vysokej záťaži na steny. Plán práce by mal byť nasledovný br/>
1. Položte vystuženie do posledného radu blokov pozdĺž celého obvodu domu (podľa obr.4)
2. Odrežte časť vnútornej priečky až po preklad a použite odmontovateľné trámy aby šalovací podporný pás pod podlahou bol širší o hrúbku steny bloku.
3. Po odliatí betónu by mala stena stáť bez akejkoľvek operácie 7-10 dní pred tým ako budú na ňu položené podlahové panely.
4. Po uložení podlahových panelov je potrebné vyrezať jednu steny z blokov. Štandardný podlahový panel je 22cm vysoký a stena bloku je 25cm – nadbytočné 3cm sa používajú na prepájanie.
5. Ak používate vystužené betónové podlahy je účelové použiť odmontovateľné bloky v poslednom rade. Zriedkakedy ich používajú v posledných dvoch radoch. V tomto prípade získame trvácnejší šalovací podporný pás. Potrebné to je najmä ak má budova viac ako 2 podlažia.

Následne sa pokračuje vo výstavbe štandardnými technológiami.

Neštandardné stavebné riešenia: rohové alebo oblúkové steny
Pre výstavbu oblúkových stien je možné použiť bloky štandardného rozmeru a tvaru. Na vnútornej strane blokov je potrebné urobiť 1-5cm široké (v závislosti od požadovaného priemeru oblúka) zvislé otvory. Následne je potrebné blok ohnúť a spevniť na požadovaný tvar klinom alebo lepiacou páskou. Po postavení steny z takýchto blokov a naliatí (a stuhnutí) betónu odstráňte použité kliny.

Stavebná technológia

Stavebná technológiaKanalizačné a ventilačné rúry

Pokiaľ ide o ventiláciu a kanalizáciu aj táto problematika je vyriešená. Rúry je možné jednoducho vložiť do blokov a v prípade potreby aj odstrániť.
Odporúčame používať PVC rúry pre ventilačné a kanalizačné siete, nakoľko sú spoľahlivejšie a lacnejšie ako ich kovové ekvivalenty. Rúry je potrebné uložiť do termoblokov pred zaliatím betónom. Rúry tak budú vstavané v betóne a chránené 5cm polystyrénovou vrstvou z oboch strán. Pri tejto technológii je zaručená maximálna ochrana rúr pred poškodením.

Stavebná technológia

Stavebná technológia